• ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN van de Hengelose Honk – & Softb al Vereniging Giants kortweg Hengelo Giants genaamd en welke op 10 juni 1970 zijn opgericht.

  1. Risico’s en aansprakelijkheid
  1.1 De deelname aan alle aktiviteiten en het gebruik van alle faciliteiten aangeboden door de Hengelose Honk en Softbal Verenig ing (H.& S.V.) Giants, Torenlaan 64, 7559 PB te Hengelo (Ov) en statutair gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder het nummer 40075903 en hierna te noemen als “GIANTS”, is geheel voor risico van het lid alsmede voor risico van eventuele in troducee(s) aanwezig op directe en/of indirecte uitnodiging van het lid. GIANTS aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid behoudens die zoals die zijn afgedekt in de collectieve verzekeringsvormen afgesloten door de Koninklijke Nederlandse Base en Softbal Bond (KNBSB) ten gunste van het lid. Het lid is derhalve volledig aansprakelijk voor alle schade die door hem of haar wordt toegebracht aan de op het terrein en/of in de bezittingen van GIANTS aanwezige bedrijfsmiddelen, inventaris en overige n iet nader genoemde zaken.
  1.2 Het lid dient ingeval van actieve deelname aan sport aktiviteiten te beschikken over een goede gezondheid. Ingeval van twijfe l dient het lid zich medisch te laten keuren. 

  2. Inschrijving, lidmaatschap, verzekering en persoon lijke boetes
  2.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht het lid zich tot betaling van het voor het jaar van inschrijving vast gestelde contributie bedrag per automatische incasso, te verhogen met het eenmalige te innen inschrijfgeld. Indie n het lidmaatschap wordt geweigerd door de KNBSB en/of de meerderheid van de leden van GIANTS, wordt deze inschrijving nietig verklaard.
  2.2 Na ontvangst van het genoemde contributie bedrag op de verenigingsrekening van GIANTS en de acceptatie als nieuw li d door de meerderheid van de leden van GIANTS, wordt het “adspirant” lidmaatschap omgezet in een “officieel” lidmaatschap van GIANTS. Dit betekent dat het lid – zo spoedig mogelijk daarna – officieel wordt ingeschreven bij de KNBSB. Vanaf het moment van op name in de KNBSB leden administratie is het lid speelgerechtigd voor GIANTS met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
  2.3 Het lid zal, na inschrijving door GIANTS en acceptatie door de KNBSB, verzekerd zijn volgens de collectieve verzekeringsvormen aangegaan door de KNBSB en conform de voorwaarden zoals deze jaarlijks worden vermeld in de officiële publicaties van de KNBSB.
  2.4 Door de KNBSB opgelegde persoonlijke boetes komen volledig voor rekening van het lid en worden per direct doorgevoerd in de incassodienst.
  2.5 GIANTS behoud zich het recht voor deze algemene inschrijfvoorwaarden tussentijds te wijzigen conform geaccepteerde voorstellen – welke in meerderheid worden gedragen door de leden van de algemene leden vergadering – van GIANTS. De als zo danig gewijzigde inschrijfvoorwaarden zullen onverkort voor alle leden van toepassing zijn en de voorgaande uitgave van deze inschrijf voorwaarden vervangen. 

  3. Statuten, huishoudelijk reglement en huisregels
  3.1 GIANTS heeft op het onder haar beheer re ssorterende terrein met opstallen en inventaris, op duidelijke wijze de statuten met bijbehorende huishoudelijk reglement ter inzage liggen, alsmede de huisregels voor iedereen zichtbaar aangegeven, die alle leden en alle personen – hierna in deze paragraa f te noemen als “men” – minimaal in acht dienen te nemen. Voor het overige dient men onverkort de aanwijzingen van GIANTS en haar bevoegd personeel op te volgen.
  3.2 Indien men de statuten en/of het huishoudelijk reglement en/of de huisregels van GIANTS e n/of de aanwijzingen – naar het oordeel van GIANTS of haar bevoegd personeel – overtreedt en/of onvoldoende in acht neemt, kan men tijdelijk dan wel voorgoed de toegang worden ontzegd tot de vereniging en/of het terrein en/of de toegang worden ontzegd tot de daarop aanwezige opstallen.
  3.3 GIANTS behoudt zich het recht voor tot tussentijdse wijziging en/of aanvulling van de de statuten, het bijbehorende huishoudelijk reglement alsmede de huisregels van GIANTS; dit volgens de daarvoor geldende procedures, da n wel de tijdelijke aanpassing(en) van de overige aanwijzingen door GIANTS of haar bevoegd personeel, waarbij een ieder zich dient te vergewissen van de meest recente status daarvan.
  3.4 Men accepteert dat op alle plaatsen – die onder directe competentie v an het GIANTS bestuur vallen – met name op of in het door het bestuur gehuurde en/of in alle roerende en/of onroerende zaken die zich bevinden in of op het gehuurde door GIANTS en/of eigendom is van GIANTS; dat:
  a. het gebruik en/of verhandelen van hard en /of softdrugs wordt verboden; dit op straffe van het onmiddellijke royement van de vereniging en waarbij men met onmiddellijke ingang wordt uitgesloten van alle verenigings aktiviteiten en toetreding tot het terrein met de daarbij behorende opstallen; en
  b . het gebruik en/of verhandelen van sterk alcoholische drank(en) wordt verboden; dit op straffe van sanctie maatregelen op te leggen door het bestuur; en
  c. zwak alcoholische dranken niet worden verkocht aan – voor de Nederlandse wetgeving – minder jarige leden, dit op straffe van sanctie maatregelen op te leggen door het bestuur. 3.5 Men accepteert dat: a. alle bezittingen alsmede de regelgeving van GIANTS, zoals genoemd in para 3.3, volledig zullen worden gerespecteerd; en b. bij diefstal en/of vernieling van bezittingen van GIANTS c.q. die van derden en/of de overtreding van de regelgeving van GIANTS zoals genoemd in para 3.3., onmiddellijk de Politie zal worden ingeschakeld, en c. men aansprakelijk kan worden gesteld voor moedwillige vernieling en/of ont vreemding en/of anderzijds aanwijsbaar nalatig gedrag die de verenigingsbelangen van GIANTS schaden. 3.6 Per 1 januari 2008 is de werkplicht ingevoerd. 

  4. Contributie
  4.1 Voor alle verdere berekeningen en verplichtingen geldt dat het lid – vanaf het mome nt van ondertekening van dit inschrijfformulier van GIANTS en welke ondertekeningsdatum wordt beschouwd als “de Inschrijfdatum” – voor de duur van minimaal één (1) volledig jaar lid wordt van GIANTS en waarbij het lid volledig contributie plichtig is gew orden, ongeacht een eventueel te nemen beslissing van schorsing en/of royement; behoudens de nietig verklaring zoals genoemd in para 2.1. De leeftijd die het lid heeft op 1 januari, is bepalend voor de hoogte van het verschuldigde contributie bedrag.
  4.2 O p de inschrijf datum dient te worden voldaan, de voor de maand van inschrijving verschuldigde contributie bedrag, of het volledige contributie bedrag voor het gehele jaar; beide betalingsmogelijkheden te verhogen met het eenmalig door GIANTS te ontvangen i nschrijfgeld; zulks naar keuze zoals aangegeven in para 4.3.
  4.3 Contributie inning zal door GIANTS geschieden alleen per automatische incasso en welke is gebaseerd op maandelijkse vooruitbetaling. Contributie inning zal geschieden aan het begin van iede re maand of aan het begin van ieder jaar, zulks naar keuze, zoals aangegeven op dit inschrijfformulier. Het bedrag van de contributie inning is gelijk aan de voor het jaar van inschrijving geldende contributie hoogte. Ingeval de contributie inning voor één (1) jaar en in één (1) keer heeft plaats gevonden, dan zal er aan het einde van de lidmaatschapsperiode een eenmalige verrekening plaats vinden over het nog resterende en verschuldigde contributie bedrag.
  4.4 De voor de leeftijdsgroepen mogelijk verschill ende contributie bedragen, worden ieder jaar opnieuw door de leden vergadering vastgesteld. De eventueel bijgestelde contributie bedragen worden vanaf 1 januari van ieder jaar, automatisch doorgevoerd in de volledige leden en incasso administratie. Dit bet ekent dat voor ieder lid vanaf 1 januari van het eerst volgende jaar het nieuwe en dan geldende contributie bedrag van toepassing is. De voor het nieuwe jaar geldende contributie bedragen worden op daartoe geëigende plaatsen bekend gesteld. Het lid is niet ontheven van de plicht om zich op regelmatige tijden te vergewissen van de actuele stand van zijn of haar contributie verplichting(en).
  4.5 Onverminderd het geschrevene in para 4.4, behoudt GIANTS zich het recht voor de contributie bedragen tussentijds e n op andere data te wijzigen.
  4.6 De minimale termijn voor lidmaatschap bedraagt één (1) jaar – gerekend vanaf de Inschrijfdatum. Nadien wordt – behoudens tussentijdse en schriftelijke opzegging – het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met periodes van te lkens één (1) Contractjaar; waarbij voor het Contractjaar geldt dat deze loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.7 Ingeval van verhindering tot beoefening van de sport(en) blijft de verplichting tot betaling van contributie onverkort bestaa n, ongeach t de aard en de duur van de verhindering. 

  5. Verzuim
  5.1 Indien het lid de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt verkeert het lid in verzuim en is GIANTS bevoegd om zonder nadere in gebreke stelling tot invorderi ng van het aan haar verschuldigde bedrag over te gaan, welk bedrag zal worden vermeerdert met de wettelijke rente. Alle daaraan verbonden extra kosten en alle incasso kosten zullen voor rekening van het lid worden gebracht.
  5.2 Alle buitengerechtelijke kos ten en rente over het te vorderen bedrag, forfaitair bepaald op 15% met een minimum van €150, – , zijn door het lid verschuldigd zodra GIANTS zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien.
  5.3 Een door het lid na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering op het oorspronkelijk verschuldigde. 5.4 Bij méér dan 2 maanden achterstand op de contributiebetaling houdt het Bestuur zich het recht voor het lid te weren van de trainingen en/of wedstrijden. Op het moment dat de achterstand is voldaan, inclusief de wettelijke rente, evenals de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, als hier sprake van is. 

  6. Beëindiging door het lid van het lidmaatschap
  6.1 Zolang het lid deze overeenkomst niet schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van een uiterste opzeg termijn van zes (6) weken voorafgaand aan het einde van het Contractjaar, wordt de contractduur tekens stilzwijgend verlengd met één volledig jaar, welke loopt van 1 januari tot en met 31 december en welke wordt aangeduid als “Contractjaar”.
  6.2 Om de overeenkomst te laten eindigen is schriftelijke opzegging vereist dit met inachtneming van uiterste opzeg termijn en welke is bepaald op tenminste zes (6) weken voo rafgaand aan 31 december van het Contactjaar of, indien sprake is van het eerste jaar van lidmaatschap, zes (6) weken voorafgaand aan de Opzegdatum – welke wordt beschouwd als de Inschrijfdatum vermeerderd met één (1) volledig jaar. Het bericht van beëindi ging van het lidmaatschap moet worden gericht aan de leden administratie en incasso dienst van GIANTS zoals bekend bij de vereniging op het adres zoals aangegeven in para 1.1.
  6.3 Zo spoedig mogelijk na ontvangst door de leden administratie van het schrijven van lidmaatschap beëindiging, ontvangt het lid – en op aangeven van het lid alleen – een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap van GIANTS. Indien sprake is van openstaande tegoeden, zal GIANTS het lid hiervan schriftelijk o p de hoogte brengen alsmede een voorstel doen tot vereffening daarvan. Na vereffening van openstaande tegoeden zal het lidmaatschap als beëindigd worden beschouwd. Desgevraagd ontvangt het lid een bewijs van vereffening en opzegging van GIANTS. 

  7. Acceptatie van deze inschrijfvoorwaarden
  7.1 Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft het meerderjarige lid te kennen dat: het lid volledig op de hoogte is van de inhoud deze inschrijfvoorwaarden en deze inschrijfvoorwaarden als zodanig onverkort zal accepteren en overeenkomstig deze inschrijfvoorwaarden zal handelen; of een – voor de Nederlandse wetgeving – meerderjarig persoon dit inschrijfformulier naar waarheid heeft ingevuld en heeft ondertekend voor het minderjarige lid en rechtsmatig gemachtigd is voor het minderjarige lid in zijn of haar te hoedanigheid te handelen alsmede door ondertekening van dit inschrijfformulier te kennen geeft dat deze persoon volledig op de hoogte is van de inhoud deze inschrijfvoorwaarden en deze inschrijfvoorwaarden al s zodanig onverkort zal accepteren en overeenkomstig deze zal handelen.
  7.2 Het Nederlands recht is van toepassing op deze inschrijfvoorwaarden. 

  Hengelo Maart 2017 Revisie: 9